Naghold-ap iti Indian national, natnag iti ima dagiti otoridad

STA. CRUZ, Ilocos Sur – Ibilang ti kapolisan ditoy nga ili a nawaran ti grupo dagiti hold-aper a mangbikbiktima kadagiti ganggannaet kalpasan a natiliw ti maysa a suspek a nainbolbar iti pannakahold-ap ti maysa nga Indian national ditoy nga ili itay nabiit.

Naipiskot ti suspek a nainaganan Reynante Valdez y Molina, 36, awanan panggedan ken residente iti Barangay Becques, Tagudin, Ilocos Sur kalpasan a kinamat dagiti lumugar ida ken ti kaduana iti panagpanggepda nga aglibas nga agturong iti Barangay Villa Gracia.

Nabigbig met ti kaduana a ni Romando Ulpindo y Valdez, kalugaran met laeng ti natiliw.

Iti panagimbestiga dagiti polis, naammuan nga agdaldaliasat ni Som Singh, agnaed iti Barangay Ayusan, Sta. Lucia, Ilocos Sur, iti national highway a sakup ti Barangay Caparia-an ditoy met laeng nga ili idi agarup alas 1:15 ti malem ti Marso 24 ket idi makagteng iti nadakamat a lugar, inobertekan dagiti suspek a naglugan iti motorsiklo sada imbilin ti panagsardeng ti biktima ken panangtutokda iti imuko a kagiddan ti panangideklarada iti hold-ap.

Dagus a ginammatan dagiti suspek ti petaka ti Indian national sada naglibas a nagturong iti Barangay Villa Gracia.

Naimatangan da Rommel Galima, retirado a polis, ken ni Victor Biteng, aktibo a miembro ti US Army ken residente iti nadakamat a lugar, ti panaghold-ap ket kinamatda dagiti suspek ngem maysa kadakuada ti nangbagsol ken ni Galima a nakasugatan ti makannawan a likud daytoy.

Immarayat dagiti lumugar ket kinamatda agingga a naipiskotda ni Valdez ngem nakalibas ni Ulpindo.

Addan naireport a  panaghold-ap a naisayangkat iti national highway a sakup daytoy nga ili iti kallabes.

Idi Marso 17, dua a lalaki a nakahelmet ti nangbangen iti lugan ti Indian national a managan Charanjit, pinaturonganda iti paltog sada kinasakas ti kuartana a P2,500.

Segun iti biktima, maikaduan daytoy a pannakahold-apna. Iti immuna a pannakahold-apna,  nakasakas kenkuana ti P2,000 a kuartana.

Madama ti panagpalutpot dagiti polis no nainbolbar ti natiliw a suspek kadagiti damo a panaghold-ap.#