Naglayus manen ti Metro Manila

Ni  Danny B. Antalan

(Maudi iti dua a paset)

 

Ket daytoy ti napasamak nga awan ti bagyona. Napasamak daytoy nga awan ti napigsa nga angin.  Napasamak daytoy gapu iti nepnep. Awan naganna.  Nepnep a binuyogan ti napigsa ken agtultuloy a panagtudtudo a naggapu iti abagatan a laud ti Pilipinas.  Sountwest monsoon, a kas kuna ti PAG-ASA.  Daksanggasat ta ti nalabassit a kolorna ti naitama iti puso ti Pilipinas.

Napigsa a tudo, ngem pagsayaatanna, kasla nakasaganan ti pagilian iti didigra.  Insigana ti napalabas a nadangkok a bagyo Ondoy.

Wen, saanen a nagpanic dagiti tattao iti daytoy a gundaway. Ammodan a turongen ti lugar nga ammoda a makaisalakan kadakuada.  Naparbengdan, kas iti panagparbeng dagiti umili ti Hapon idi linapunos ida ti nakabutbuteng a tsunami.  Ngem adda latta dagiti sulpeng a dida kayat panawan ti balayda.  Ta kasta ni Pinoy, no mabalbalin, aggian iti balayda agingga iti kabaelan ti balayda.  Ngem no dumtengen ti tiempo a delikado, aglagawen.  Ngem ti rigatna, awanen ti gawayna a makalibas pay.  Ditan a dumawat ti tulong.

Pudno, ad-adu ti danum nga intupak ti nepnep idi Martes ngem ti Ondoy.  Agdagup iti 472 a milimetro ti kapuskol ti danum nga imbuyatna manipud alas 4 ti parbangon ti Agosto 6 agingga alas 3 ti malem ti Agosto 7, kumpara iti 455 iti 24 oras ti Ondoy.  Ngem iti Ondoy, 341 a milimetro ti nagtupak iti uneg ti 6 nga oras.  Isut gapuna a basbassit ti natay ita.

Ngem ti didigra ket didigra latta.  Adda latta biag a pinukawna.  Adu a sanikua ti dinadaelna.  Adu a Filipino ti pinarigatna.  Isu nga ita, nangrugin ti tinnudo no sino ti akinbasol.  Ti PAG-ASA kadi a saan a mapangnamnamaan kadagiti forecastna?  Ti gobierno a dina kabaelan a solusionan ti nabayagen a problema ti panaglaylayus iti Metro Manila ken kabangibang a probinsia?  Dagiti tattao a sulpeng a dida kayat a panawan dagiti balbalayda uray agpeggad ti biagdan?

Mabalin nga iliklik ti maysa ti bagina iti basol.  Mabalin met nga aklonenna nga isuna ti responsable iti didigra.  Ngem ti kangrunaan ti amin, ti panagsagana.  Saantayon namnamaen ti gobierno iti panagsagana, ta no dadduma, dida pay maisalakan ti bagbagida.  Ti panagsagsagana kadagiti bagbagi ti tunggal maysa ti ipangpangruna.  Panagsagana nga uray adda dayta a kalamidad, awan ti agpanic ta ammo ti tumarayan tapno maisalakan ti bagi ken pamilia.  Panagsagana nga adda latta dutduten a kanen uray pay kas kangato ti pasdek ti kaadalemna.  Panagsagana a kabisadom ti lugarmo no kastoy a tiempo ti layus.  Ken panangisagana ti kararua iti kadakkelanto a didigra a mapasamak iti lubong.  Ta kunada, saanen nga agbayag, mapasamakto daytoy.  Kas iti pasamak iti panaglayus idi tiempo ni Noe.  Kas ti pannakauram ti Sodom ken Gomorra.  Kas ti panagpukaw ti kagudua ti populasion iti Europa idi 1350 wenno agarup 100 a milion a tattao a natay gapu iti naawagan iti Black Death.

No ar-arigen, saanen a baro dagitoy a didigra.  Napadpadasanen dagitoy kadagiti kallabes a tawen.  Ngem ita, naar-ariwawa laeng dagiti pasamak ta ad-adun dagiti telebision, radio ken pagiwarnak a mangipadamag.  Ad-adu laeng ti maap-apektaran itan ta umaboten iti 90 a milion ti populasion ti Pilipinas kompara idi a 20  milionda pay laeng.  Ad-addu laeng ti pasdek, balay, kotse, sanikua ken pagbiagan a madadael no ikumpara kadagiti napalabas a tawen.  Ngem saanen a baro dagitoy a didigra.

Ngem ni Pilipino, kalpasan ti didigra, bumangon manen.  Ni Pinoy, kalpasan ti didigra, ammona ti tumakder.  Simpaenna dagiti nadadael.  Urnosenna dagiti naiwara.  Agbirok iti ipaunegna.  Ken ammona ti umisem iti tunggal maysa.

Kalpasan daytoy a didigra idiay Metro Manila ken kabangibang a probinsia, ni Pilipino, nakasagana manen nga agsubli iti balayda tapno.  simpaenna.  Kalpasanna, ayabanna ti pamiliana, tapno iti dulang, agsasangoda manen iti panangrabiida.#