Naglibas a balud, natiliw iti manhunt operation

VIGAN CITY – Natiliw met laeng ti maysa a balud, agarup sangapulo ket dua nga oras kalpasan a linibasanna dagiti eskortna a polis idi bigat ti Nobiembre 18.
Iti report manipud iti polis ditoy, natiliw ni Joseph Redulla Pido, naasawaan, ken residente iti Barangay Rugsuanan, Vigan City sadiay Sitio Nalasin, Barangay Cabaroan Daya ditoy met laeng siudad idi agarup 9:00 ti rabii ti nadakamat a petsa babaen ti manhunt operation nga inwayat ti nagtipon nga elemento ti kapolisan ditoy ken ti Bureau of Jail Management and Penology, Bantay, Ilocos Sur.
Kinuna ti polis-Vigan a nakakustodian ni Redulla iti BJMP, Bantay, Ilocos Sur a nakaibaludanna sakbay a naglibas.
Sakbay daytoy, linibasan ni Redulla dagiti eskortna, da JO2 Rodel Rabilas ken JO1 Ronald James Fuentestina, kameng ti Bantay BJMP, bayat ti itatabunona iti pamisa ti pimmusay nga anakna a babai nga agtawen iti innem a bulan iti uneg ti Simbaan a Bassit, Vigan City iti nagbaetan ti 8:00 -8:30 ti agsapa iti daytoy a petsa.
Napalubosan ni Redulla a nakipamumpon iti anakna babaen ti pammilin manipud ken Judge Marita Balloguing ti RTC Branch 20, Vigan City a naiturong iti municipal warden ti BJMP, Bantay, a mangipaay iti escort iti balud iti pannakipamunponna iti anakna.
Inaresto ti polis-Vigan ni Redulla idi Hulio 9, 2017 babaen ti bileg ti warrant of arrest gapu kadagiti kasona iti panagrames (4 counts) a naipababaen iti Criminal Case No. 8190 – 8193-V 2017. (Tawid News)