Nagpaigid a lumbalumba, natulongan nga agpataaw

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Maysa a lumbalumba (dolphin) ti nagpaigid iti baybay ti Barangay Suvec, ditoy nga ili itay Septiembre 1 ket tinulongan dagiti agnaed ditoy nga agpataaw.

Segun ken ni Rogel Ragunjan ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), apaman a naammuanda nga adda lumbalumba a nagpaigid iti taaw, dinagdagusda ti nagturong iti nasao a coastal barangay nga adda imetda nga ag-agas ngem rinuk-atanen dagiti agnaed nga agpataaw.

Kinuna ni Ragunjan a namindua a nagpaigid ti lumbalumba gapu iti panagkakapsutna gapuen iti kaadda iti sugatna.

Suspetsaen da Ragunjan nga adda nangdangran iti nasao a lumba-lumba.

Nupay kasta, iti panangipataaw manen dagiti agnaed, saanen a nagsubli pay ti lumba-lumba.Maysa nga endangered specie ti lumbalumba a salsalakniban ti gobierno, nangruna ti BFAR.#