Nagpammarang a kumander ti NPA, nakasuan iti robbery-extortion

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Nakasuan ti maysa a mannalon a nagpammarang a kumander ti New Peopleā€™s Army kalpasan ti akto a pannakatiliwna iti entrapment operation nga insayangkat dagiti polis ditoy nga ili.

Naisaklang ni Maximo Usana y Guiang, 41, naasawaan, mannalon, residente iti Sitio Baet, Barangay Labut, ditoy nga ili iti robbery-extortion a nai-docket iti babaen ti CC# 2819-KS iti korte ti Cabugao, Ilocos Sur.

Nangiwayat dagiti polis ditoy nga ili iti panangidaulo ni Police Senior Inspector Arsenio T. Ramos iti operasion para iti pannakaipalab-og ni Usana kalpasan a nagpatulong kadakuada ni Dr. Perla Agatep y Tomaneng mainaig iti naawatna nga extortion letter a mapapati a naggapu ken ni Usana.

Mapapati a pinatulodan ni Usana ni Agatep iti surat a pinagparangna a naggapu ken ni Commander Bravo, miembro iti CPP/NPA a dumawdawat iti P20,000.

Nagpatulong ni Agatep iti polis idi nakaawat idi agarup alas 7:00 ti bigat ti Septiembre 10 iti surat a nangibaga nga ipanna ti kuarta iti national highway, partikular iti abagatan a paset ti rangtay ti Karayan Parsua a sakup ti Barangay Bungro ditoy met laeng nga ili.

Nailanad pay iti surat nga ibitin ni Agatep ti kuarta a bungonenna iti panio iti manibela ti maysa a bisikleta a naiparking iti nadakamat a rangtay ket addanto mapan mangala iti kuarta.

Iti alas dose ti naituding nga aldaw, maysa a lalaki ti napan iti nadakamat a lugar ket innalana ti kuarta a naibitin iti manibela ti bisikleta.

Dagus a ginammatan dagiti agur-uray a polis ti suspek. Bayat ti pannakapalutpotna, imbaga ti suspek a nabaon laeng a mangala iti kuarta ngem ad-adda a namati ti doktor a daytoy ti nagpanggep a mangkikil kenkuana. Naammuan a dati a trabahador ti doktora ti suspek.

Sakbay iti daytoy, inaresto dagiti polis Candon da Glenor Vallejos y Gramaje, 53, naasawaan, ken Kriska Vallejos y Garamaje, 27, balasang, agpada a residente iti Barangay San Isidro,Candon City kalpasan ti entrapment operation nga insayangkatda idi malem ti Septiembre 7.

Mapapati a pinatulodan dagiti suspek ni Bienvenido Gabayan, naasawaan, negosiante, iti maysa a surat a dumawdawat iti kuarta kenkuana.

Linaon ti surat nga addaan iti letterhead a ā€œSilangan Samahan ng Pulang Dragonā€ a mangted ni Gabayan iti P50,000 no dina kayat a saan a madangran daytoy ken ti pamiliana.

Nagpatulong ti negosiante iti polis ket inwayat dagitoy iti entrapment operation a nagtungpal iti pannakatiliw dagiti suspek. Naipilan ti kaso a robbery with intimidation maikontra ken ni Vallejos iti Candon City prosecutorā€™s office.#