Nagpaputok a guardia, nakasuan

VIGAN CITY – Aggagatel ti ramay daytoy a guardia iti bangko ta uray awan gapgapuna, ipaputokna ti paltogna.

Resulta: sumango daytoy iti kaso a posible a pakaikkatan ken pakaibaludanna pay.

Segun iti blotter ditoy, naipatuloden iti city prosecutor’s office ti kaso nga illegal discharge of firearm ken panaglabsing iti RA 10591 maikontra ken ni Wilmer Castillo y Babida, 33, naasawaan, security guard iti Planters Bank Vigan City Branch ken residente iti Barangay Nagsangalan ditoy siudad.

Maipalagip a naireport idi Abril 1 ni Castillo a nagpaputok iti sumagmamano a daras iti di ammo a rason.

Saan a nailanad iti blotter no ania a klase ti paltog nga impaputok ni Castillo.#