Nagpaputok a tricycle driver, tiniliw dagiti polis

STA. MARIA, Ilocos Sur – Inaresto dagiti polis ti maysa a tricycle driver gapu iti panagikut ken panagpaputokna iti paltog sadiay Barangay Maynganay ditoy nga ili idi rabii ti Disiembre 2.

Manamnama a sumango ni Saturnino Andrion y Ramos, 40, naasawaan, tricycle driver, ken residente iti Barangay Maynganay Norte, iti panaglabsing iti PD 1866 kas inamendar ti RA 8294.

Nagturong dagiti polis iti panangidaulo ni Police Inspector Joel Molina Castillo, deputy chief of police, iti nadakamat a barangay kalpasan a nakaawatda iti report idi agarup 11:50 ti rabii ti nadakamat a petsa nga adda nagpaputok iti paltog iti national highway iti amianan a paset ti Barangay Maynganay.

Bayat ti panagpatrolia dagiti polis, nasalamaanda ni Andrion a magmagna nga agpaamianan a nakaiggem iti paltog a Cal. 45 pistol a nagmarka iti Norin 1911AJ C .45 ACP nga addaan iti maysa a magazine assembly nga awanan karga a bala..

Idi immasideg dagiti polis, inyawat ti suspek ti paltogna.

Naipan ti suspek iti Central Ilocos Sur District Hospital, Paratong, Narvacan, Ilocos Sur para iti medical examination sa naipan iti police station para iti umisu a disposision.#