Nagrengngat a kalsada, nakiddaw a masimpa

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Kinuna ni Mayor Arlyn A. Favis a provincial road ti kategoria dagiti nakaro ti pannakadadaelna a kalsada ditoy nga ili ket kiniddawnan iti provincial government ti pannakatamingda.

“Nabayagen a kiniddawmi iti provincial government iti pannaka-rehabilitate dagiti nakaro ti dadaelna a kalsada ngem agingga ita ket awan pay met ti aksion dagiti maseknan,” panangilawlawag ti mayora.

Adu nga umili, nangruna dagiti agnaed iti akindaya a barbarangay ditoy, ti nagkiddaw iti pannakasimpa ti nakaron iti panagrengngatna ken abut-aboten a kalsada.

“Saan koma nga urayen dagiti agrebbeng a mapasamak pay nga umuna ti aksidente sadanto aggaraw. Dida koman ipaturay nga agbalin a dakdakes ti situasion,” reaksion ti maysa nga opisial ti barangay a dina kayat ti mainaganan.

Kakaruan a paset ti nagrengngat a kalsada segun dagiti agindeg kadagiti naapektaran a luglugar dagiti kalsada manipud sitio Sagayaden, Barangay Patong nga agturong kadagiti nasulsulinek pay a barbarangay itoy nga ili.

Malaksid iti nadakamat a kalsada, nakaro pay a nagrengngat ken dandanin lumsot iti rengngat ti kalalainganna iti kadakkel a bagi ti tao iti kalsada nga agturong iti sitio Danglas, barangay Labut ken dagiti kaparangetna a luglugar.

“Nakaro ti pannakaperhuisiomi nga agdaldaliasat iti nasao a kalsada aglalo no iti panawen a matutudo,” innayon pay dagiti sumagmamano nga agindeg kadagiti nadakamat a barangay.

Kinuna ni Favis nga imbilinna ti temporario a pannakapatching dagiti nasao a kalsada a kas panagresponde ti gobierno munisipal iti kiddaw ken sentimiento dagiti maseknan a bumarangay. 

“Nupay kasta, awan met lat’ kasla diay totally rehabilitated wenno balbaliw a makongkreto dagiti heavily damaged a kalsada,” innayon pay ti kaunaan a babae a mayor ti ili a Magsingal.