Nagtagipaltog a lalaki, natiliw iti bar

VIGAN CITY – Maysa a nagtagiarmas a lalaki ti tiniliw dagiti polis iti maysa a paglinglingayan iti Barangay VIII ditoy siudad idi rabii ti Disiembre 27.

Naipan iti police station ditoy ni Roderick Molina Lopez, 33, naasawaan, ken residente iti Brgy. Mira, Bantay, Ilocos Sur kalpasan a nakakumpiska ti guardia iti ikutna ti maysa a Colt MK IV series 80, government model, cal. 45 nga addaan iti magasin a nagkarga iti pito a bala.

Idi agarup 10:00 ti rabii ti Disiembre 27, sumrek koma iti VIP room ti Lyric Cinema and KTV Bar da Molina ken maysa a Walter Tacbas y Pizarro, 34, naasawaan, ken residente iti Barangay Balaleng Amianance, Bantay, ngem iti panagrikisa ti guardia, nasukalan nga adda paltog ni Molina a naisakibot iti siketna.

Kinumpiska ti guardia ti paltog sana inreport ti insidente iti polis a dagus met a nagresponde.

Naikustodia ni Molina sa naipatulod ti paltog iti crime lab para iti eksaminasion bayat ti pannakaisagana ti kaso maikontra kenkuana.#