Nagtakaw a menor de edad, pinaipupok ti amana

VIGAN CITY – Agsipud ta dina makontrol ti anakna, impaibalud ti ama ti anakna a natiliw a nagtakaw iti stereo amplifier idi rabii ti Marso 9.

Nasalamaan ni Sargeant Elpidio Ponce ti Vigan City PNP ti suspek a a nakabitbit iti stereo amplifier ket sinitarna ngem nagtaray daytoy.

Kinamat ti polis ti suspek agingga iti naipiskotna sana impaima iti Vigan police station.

Iti panagimbestiga dagiti polis, naammuan a tinakaw ti menor de edad ti stereo amplifier manipud iti maysa a minibus a nakaparking iti public market ti Bantay.

Ngem nupay saanen nga agdarum ti drayber idi napasublina ti stereo amplifier, pinaipupok latta ti amana agsipud ta adun dagiti kaso ti panagtakaw a nakainbolbaran ti menor de edad.#