Tawid News Magazine

Nagtakaw iti landok, nasalamaan dagiti polis

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur ā€“ Tallo a lalaki ti nasalamaan ti polis bayat ti panagidaliasatdaĀ  ti linibasda a rinagadi a landok ti rangtay iti kaltaang ti parbangon ditoy.

Nabigbig dagiti lalaki a da Rodel Castro, 26, residente iti Laslasong, Santa Maria Ilocos Sur; Michael Davan, 27, ken Agustin Adarayan, 21, agpada a taga-Samar ngem temporario nga agnaed iti Dan-ar iti Santiago, Ilocos Sur.

Segun iti report, madama nga agpatpatrolia dagiti polis nga indauluan niĀ  PSI Antonio Reyes, agdama a hepe ti polis ditoy,Ā  iti barangay Villa Quirino idi masalawda ti top-down a traysikel nga addaan plaka a ZG-8106 a nakailugananĀ  ti dakkel a landok nga agatiddog iti walo a metro.

Kinamat dagiti polis ti traysikel agingga a nakadanonda iti Barangay San Nicolas ditoy aĀ  nagtarayan dagiti lalaki kalpasan nga imbatida ti traysikel ken landok.

Kabigatanna, nagparang ti maysa a managan Diosdado Saburburo, 37, caretaker ti maysa a junk shop iti Dan-ar, Santiago, ngem taga-Bagani Campo, Candon City ket imbagana nga isu ti akinkukua iti traysikel. Innagananna dagiti suspek a nangbulod iti luganna.

Inaklon dagiti suspek a naggapu ti landok iti narakrak a daan a rangtay ti Laslasong.

Exit mobile version