Nagtakaw a katulong ti mayor, nakasuan

STA. MARIA, Ilocos Sur – Qualified theft ti naikaso kontra iti maysa a katulong ti mayor iti opisina ti provincial prosecutor, Vigan City itay nabiit.

Maipalagip nga idi agarup 11:30 ti rabii ti Septiembre 12, timmawag iti polis ni Mayor Edgar C. Florendo a natakaw ti kuartana a nakakabilĀ Ā  iti drawer ti kabinet iti living room ti balayda.

Kinuna ni Florendo nga urnosenna koma ti kuartana iti drawer ti kabinet idi nadlawna a nagaraw ti tutulbekan.

Idi linuktanna ti drawer, awanen ti sangabungkos a kuartana.

Kinompronta ti mayor ti katulongda a ni Cristeta Licuna, 48, balo, natibo iti Brgy. Pigsaluhan, Noog City, Misamis Oriental ngem naglibak daytoy.

Ngem idi nagsukimat ti mayor, nakitana ti 35 a sag-P1,000.00 ken 24 a sag-P500.00 a nailemmeng iti travelling bag ti suspek.#