Nagtudo dagiti sagut iti napili a Nueva Segovia Baby

VIGAN CITY – Nagtudo dagiti regalo ken ni Derick Dinand gapu ta isu ti kaunaan nga ubing a taga-Vigan a naiyanak iti Septiembre 7, 2008 a pannakaselebrar ti maika-250 a panagtawen ti Nueva Segovia ken daytoy a siudad.

Karaman kadagiti inted ti mayora dagiti agduduma nga aruaten ti maladaga ken bitamina para iti inana. Ngem kadakkelan nga awaten ti pamilia ti libre a panagbasa ni Derick Dinand manipud pre-school agingga nga agturpos iti kolehio.

Kas paset daytoy nainhistoriaan a pagteng, inwaragawag ni Mayor   Singson  a premiaran ti lokal a gobierno ti Vigan ti kaunaan a maiyanak nga ubing iti Setiembre 7.  Adda 59 a masikog nga inna  manipud iti agduduma a barangay ti siudad a pakairamanan ti ina ni Derick Dinand a sinubaybayan ti grupo ni Medina tapno ammuenda no asino ti ikkanda iti gunggona.

“Inturong ti Namarsua a toy ubingmi ti pakaipaayan ti premio. Impagpagapu ngata ti Apo iti makitana a rigat ti panagbiagmi,” kinuna ni Dominador Borillo, ama ni Derick Dinand a maaw-awagan itan iti “Nueva Segovia Baby”.

Kinuna met ni Marilou, 40, nga iti balayda koma ti pagganakanna ngem kinumbinse ti maysa a kalugaranda nga mapan aganak iti Gabriela Silang General Hospital bareng ti ubing ti makaigasat iti premio.

Impalgak ni Marilou nga adda panaggudengna idi damo agsipud iti amakna a dakkel ti magastona iti ospital ngem nayat met laeng idi agangay.

Normal nga inyanak ni Marilou ti maysa a nalungpo nga ubing a lalaki nga agdagsen iti 6.61 a libra  idi  5:55 ti bigat  ti Setiembre 7, 2008  iti GSGH kagiddan ti panangiselebrar ti siudad iti maika-250 a tawen nga anibersario ti pannakaiyalis ti tugaw ti Diocese ti Nueva Segovia manipud Lallo, Cagayan ken panagbalin ti Vigan kas Ciudad Fernandina de Vigan.

Pinanaganan da Marilou ken ti asawana a ni Dominador ti ubing iti Derick Dinand Borillo. Isu ti maikatlo iti tallo nga aburoy a lallaki nga agkakabsat ken  posible nga agbalin a buridek ti pamilia kalpasan a kinuna ti amana a saandan a pasarunuan pay ti aganak.

Idi madamag ken ni Dominador no apay a Derick Dinand ti impanaganna iti ubing, insungbatna a naadaw iti nagan ni dati a mayor Ferdinand a kasimpungalan ni Mayor Eva.

Ngem kinuna met dagiti dadduma a posible a naadaw pay ti nagan ti ubing ken ni King Ferdinand a nangipaulog iti royal decree a pannakaiyalis ti tugaw ti Diocese ti Nueva Segovia manipud Lallo, Cagayan iti Vigan idi Septiembre 7, 1758.

Iti malem kalpasan ti pannakabendision ti marker ti maika-250 a panagtawen ti Nueva Segovia ken Vigan City iti dayaen a paset ti city hall, 174 a residente a naiyanak iti Septiembre 7 ti naukkoran iti medalion kas sagut ti gobierno ti siudad kadakuada.#