Naidatag nga ordinansa: mamulta, maibalud aglako iti double dead a karne

VIGAN CITY – Kasapulanen ti pannakabuangay ti maysa a meat inspection committee iti public market ditoy tapno maprotektaran ti salun-at dagiti consumers ken masigurado ti patas a panagtagilakuan iti taraon.

Daytoy ti bugas ti Draft Ordinance No. 11-20 nga impila ni Sangguniang Panlungsod Member Kristen Benedict B. Figuerres iti naudi a session ti konseho itay nabiit.

Kanaig daytoy, inadaptar ti konseho ti joint committee report ti committee ti salun-at nga idauluan ni Kon. Figuerres ken ti committee ti market nga idauluan ni Kon. Henry Formoso mainaig iti public hearing nga inangay dagiti dua a komite mainaig iti nasao nga ordinansa.

Sagudayen ti nasao nga ordinansa a pagrebbengan ken addaan bileg ti sangguniang panlungsod a mangputar kadagiti linteg a mangtimbeng (regulate) iti pannakailako dagiti karne, ikan, natnateng, prutas, presko a produkto ti gatas, ken dadduma pay a foodstuff para iti human consumption; kasta pay ti pannakaipromotĀ  ken pannakaprotektar ti salun-at ken karadkad dagiti consumers ken tapno masigurado ti patas a panagtagilakuan iti taraon ditoy siudad.

Paset daytoy a pagrebbengan ti konseho ti pannakabuangay ti meat inspection committee nga idauluan ti city veterinarian, co-chairman ken sumagmamano a miembro a pakaikumitan ti pannakaputar dagiti polisia, pagbatayan, paglintegan ken regulasion, quality ken safety standards iti pannakapreserba ken inspeksion dagiti mailako a karne ken dagiti produkto daytoy.

Sertipikaran pay ti komite ti kinasigurado a maipauneg dagiti karne ken produkto daytoy a mailaklako iti tiendaan publiko.

Sagudayen pay ti ordinansa, kas diskresion ti korte, ti pannakaibalud iti saan a nakurkurang ngem makatawen ngem saan a nasursurok ngem lima a tawen wenno pannakamulta iti saan a nakurkurang ngem P5,000 ken saan a nasursurok ngem P10,000 ti asinoman a maduktalan a nagsalungasing iti nasao nga ordinansa, wenno pannakakansela ti business permit ken lisensia ti nagsalungasing nga aglako.#