Naikalawa a 4Ps, dakdakkel ti pondona

 

 

VIGAN CITY –  Para iti extension ti programa ti CCT, inkadakkel ti gobierno nasional ti alokasion ti budget ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) para inton umay a tawen.

Kinuna ni Christopher Ullero, provincial link iti DSWD, a naaprobaranen ti pondo para iti extended program ti 4Ps ti gobierno nasional ket mairaman a mabenepisiaran dagiti annak dagiti marigrigat a pamilia nga agedad iti nasurok a 14.

Iti daan a programa ti CCT, agaw-awat iti benepisario a marigrigat a pamilia iti P500 kada bulan para iti maximum a tallo nga ubbing nga agbasbasa nga agtawen iti 6 agingga iti 14 a naikkan iti educational grant a sag-P300.

Saanen a benepisario iti CCT ti ubing apaman a magtengna ti 15 a tawen.

Ngem iti daytoy extended program, saklawenna ti annak dagiti benepisario ti 4Ps nga agtawen iti nasurok a 14 agingga iti 18.

Kinuna ni Ullero a maiwayat ti assessment ken revalidation kadagiti agbalin a benepisario iti expanded 4Ps iti probinsia.#