Naimbag A Paskuayo Amin

Pannakipagtaeng ti kaipapanan ti Paskua -pannakipulapol ti Dios iti tao. Ti kinaadda ti Dios kadatayo. Uray sagpaminsan nga intay pannakalipat kenkuana, saan a pumampanaw kadatayo, iti kaanoman saannatayo a pinanawan. Agnanayon latta iti sibaytayo. Saannatayo a baybay-an. Nakasagana a dumngeg ken mangtarabay, tumulong, makikadkadua ken makitaktakunaynay.

Napateg daytoy a kaadda ti Dios iti sidong ti tao. Ta daytoy ti kaipapanan ti Paskua, ayat ti Dios iti tao. Impamatmat ti Dios ti panagayatna kadatayo ta imbaonna ti kakaisuna nga anakna. Saan a naipasngay iti narangya a lugar no di ket iti nanumo a kulluong.

Itoy a Paskua, ipasngaytayo koma met dagiti galad ti panagisagut ken panagserbi. Ta daytoy a panagsisinnagut ti kaimudingan ti Paskua, panangisagut ti Namarsua ti Anakna kadagiti tattao.

Saantayi koma nga iwagat ti kaipapanan ti Paskua babaen ti panangibaliw ti imatangtayo kadagiti kabukbukodan a gagem, panggep ken awis ti gimong. Saantayo koma a gaburan ti kaipapanan ti Paskua babaen kadagiti material a banag.  Ikanawatayo koma ti bagi ken pusotayo kadagiti mangiyadayo ken mangrakrak iti pudpudno a kaipapanan ti Paskua. Agpaliiwtayo. Sirmataentayo. Agusigtayo, ket matakuatantayo ti kinapudno a maiyag-agustayo laeng iti gunay ken parasapas ti gimong, saanen nga iti agus ti pudno a kaipapanan.

Ta kadagitoy a panawen, mapaliiw ken maeksperiensa ti panagbaliw ti gunay ti gimong, a no dadduma saanen a ti kaipapanan nga adda idi naipasngay iti nanumo  a kulluong ti nakaisentroan ti amin. Saanen a daydiay  naipasngay iti kulluong ti nakaisentroan ti selebrasion. Ad-addan a naikkan iti importansia ti paggugusto ti bagi ken pada a tao – ti sumurot iti agos ti konsumerismo.

Napaspas la unay ti panagbaliw ti panawen ken pannakaawat maipapan iti pannakaipasngay ti Mannubot gapu iti panna-kaisentro kadagiti material a banag.  Ti pudno a Kristiano ket saan a paiyagus kadagiti aramid a sumiasi iti kaipapanan daytoy a pannakaipasngay. Iti panangselebrartayo iti pannakaipasngay ti Mesias, ipasngaytayo koma met  dagiti galad ken talugading a mangsubbot kadagiti intay nagkurangan.

Tapno marikna ti anag ken kaipapanan  itoy a Paskua,  nasken ti panangutob tapno maidasig ti pannakaiyadayo ken iti pudno a kaipapanan ti Paskua.

Apaman a maidasig ti umno, agubbogto metten ti akem a nakadulin iti puso ken rikna. Agubbogton ti ayat, a kas iti panagayat ti Dios iti tao. Agubbog ti ayat ti tao iti padana a tao.

Itoy a Paskua, maiyagustayo koma iti ayat ti Dios….

Naimbag a Paskuayo amin!!!