Naing-inget a pannakaipakat ti linteg

Ti nabuntog la unay a pannakaresolbar ti saan a magupedguped nga ismagling ti karne ti kangrunaan a rason dagiti agtartaraken iti baboy ken manok a nangiwayat iti market holiday wenno dida panaglako. Agtartaray iti P170-190 ti karne ti baboy nga ilaklako dagiti local producers iti merkado idinto ta agpateg laeng iti P100 ti maysa a kilo dagiti ismagel. Dakkel a pukaw ngarud dagiti local a hog producers.

Ulitenda koma pay daytoy a market holiday no saan nga inkari ti Depatment of Agriculture ken Bureau of Customs nga usisaenda a nalaing ti pagtataudan dagiti imported frozen meat.

Apay a saan a magupedguped ti ismagling? Nasaysayaat siguron no mabalbaliwan ti sistema iti Bureau of Customs partikular ti pannakaited ti Inward Foreign Manifest. Ti nalukay unay a  panangmanehar iti IFM ti tuduen dagiti agtartaraken iti baboy a rason.

Kas kadagiti immunan a natiliwan a nagipuslit, kaaduan dagitoy ti fictitious wenno saan a masinuo ti consignor ken consignee agraman ti nainagan nga establisimiento a pagturongan itoy.

Wenno saan a naideklara ti pudno a linaon a kargamento ti container van ta gayam naglaon kadagiti puslit a karne ket no matiliwan daytoy, awan ti maitudo a makinkukua.

Ti rigatna iti panagraraira dagitoy nga ismagel a karne, posible ti kaadda ti sakit a maala kadakuada ta saanda a dimmalan iti quarantine ken iti meat inspection. Dakkel a pagpeggadan dagiti gumatang no adda sakit ti naipuslit a karne nga FMD, swine flu ken dadduma pay a saksakiten.

Sadiay La Union, saan a masinuo no asino ti nangibelleng iti agarup sangagasut a kilo ti karnet’ baboy. Agal-alingasawen ti karne ket saanen a maitutop a taraon ti tao. Nalabit a naibelleng daytoy ta saan a mailako dagiti nagipuslit. Ta asino met ti mayat a gumatang wenno aglako iti karne a saan a nakananama ti kalidadna?

Adda gandat dagiti importer a paruaren nga agkurang ti suplay ti karne tapno gabsuonanda ti imported a karne iti merkado. Kastoy ti napasamak iti kallabes nga artificial rice shortage isu a naigabsuon dagiti adu nga imported a bagas a nagangayanna, nagbubuot met laeng kadagiti bodega. Saan koman a maulit ti aramid a kinabukatot.

Ti makunami, saan pay a naladaw ti amin. Nasken laeng nga agtitinnulong dagiti agrebbeng ken dagiti umili iti pannakaisardeng ti idadanon ti ismagel a karne iti merkado. Kadagiti agrebbeng, kasapulan ti naing-inget a pannakaipagna ti ima ti linteg ken mapatawan iti nadagdagsen a pannusa ti asinoman a matiliwan nga agiwaywayat iti illegal nga aramid, kas iti ismagling ti karne.#