Naisadsad a dolphin, di naispal ti biagna

SAN JUAN, Ilocos Sur -Saan a naisalakan dagiti agtuturay ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ti biag ti maysa a dolphin a naisadsad iti igid ti baybay ti Barangay Sabangan ditoy nga ili Marso 26.

Naammuan ken ni Benny Saraos, hepe ti BFAR ditoy probinsia a nagsagrap ti dolphin iti sugat a gapuanan iti paltog a puon ti impatayna.

Sakbayna, impakaammo dagiti lumugar ti kaadda ti agkakapsut a dolphin a naisadsad iti igid ti baybay a sakup ti barangayda.

Maibilang ti dolphin a maysa nga endangered specie ket maiparit ti pannakadangran ken pannakakalapda.#