Naisingasing a Botika sa Barangay, di limsot iti SP

VIGAN CITY – Maysa a draft resolution a pinutar ni Bise Gob. Deogracias Victor “DV” Savellano ti naidatag kabayatan ti regular session ti hunta probinsial a naangay itay lawasna a nangisingasing iti pannakaipasdek ti Botika sa Barangay kadagiti amin a barbarangay ditoy Ilocos Sur.

Kiniddaw pay ti nadakamat a resolusion ti pannakailatang iti operational fund para iti daytoy a panggep ket dagiti barangay health workers (BHW) ti mapusgan a mangtarawidwid kadagitoy nasao a Botika sa Barangay.

Ngem idi itden ni Bokal Azucena “Chuchi” Purisima, chairperson ti committee on finance and appropriation, a nakaipaimaan ti resolution, inlawlawagna ti rason no apay a di naanamongan ti singasing a naipalaon iti nadakamat a resolusion.

“Napintas ti gannuat a pannakaipasdek ti botika iti tunggal barangay ngem agparparang nga impractical daytoy a proyekto agsipud ta saan a nagbalin wenno pimmalpak dagiti immun-una a naipasdek a kas iti Botika ng Bayan,” kinuna ni Purisima.

Maipalagip nga adda idi naipasdek a Botika ng Bayan kadagiti sumagmamano nga ili ditoy probinsia ngem nagsardeng ti operasion dagitoy gapu iti maipagarup a panaglugi ken di makapnek a pannakatarawidwidda.

Nadiskarada ti singasing idi awan ti nangkanunong iti daytoy.