Naitaray a motorsiklo, nasarakan a naabandonar

BANTAY, Ilocos Sur – Narekobre iti Zone 2 ditoy nga ili ti maysa a motorsiklo a naireport a natakaw iti Vigan City idi Abril 14.

Idi agarup 8:10 iti agsapa ti Abril 16, nagreport iti polis ni Zone 2 Barangay Councilor Diosdado Culabat y Peredo, 37, naasawaan, a nasarakan a naabandonar iti barangayda ti maysa a nangisit a Honda Wave.

Segun ken ni Culabat, duan nga aldaw a naabandonar ti motorsiklo iti lugarda, isu nga inreportdan iti polis.

Idi kanikadua nga aldaw sakbayna, naireport iti polis iti Vigan City a natakaw ti nasao a motorsiklo a nairehistro ken ni Bryan Ferido y Filarca ngem iti rabii a pannakapukawna ket minaneho ni Randolf Medrano y Ferido, 22, baro. .

Segun iti inbestigasion, imparking ni Medrano ti motorsiklo nga agan-andar iti sango ti Crispy Chicken a masarakan iti Rizal Street, Barangay IV, Vigan City sa apan napan gimmatang iti manok idi kellaat a sinakayan ti maysa a lalaki ti motorsiklo sana pinataray iti abagatan a direksion.

Kinamat ni Medrano ti suspek ngem dina nakamatan.

Nai-flash alarm ti insidente kadagiti kabangibang a police station ket posible a nagbuteng ti suspek isu nga inabandonarna ti motorsiklo iti Zone 2 Bantay.

Iti pannakaisurat daytoy, di pay ammo ti kinasiasino ti suspek a nangitaray iti motorsiklo ni Bryan Ferido y Filarca.#