Naiwalang a bangkay, nabigbig

BANTAY, Ilocos Sur – Nabigbigen ti bangkay a naiwalang iti igid ti national highway a sakup ti Barangay Guimod ditoy nga ili.

Binigbig ni Cresencia Laurente, residente iti Riverside, Barangay Pudoc, San Vicente, Ilocos Sur a ti anakna a ni Bernardino, 27, baro, ti bangkay a mapapati a naipalladaw iti nakasarakan kenkuana.

Segun iti ina, rimmuar iti pagtaenganda ni Bernardino iti agarup alas dies ti bigat ti Hulio 1 ket saanen a nagawid.

Kinunana nga idi nadamag-na nga adda naiwalang a bangkay, napanna kinita iti puneraria a nakaipananna ket ditoy a nakitana a ti anakna ti biktima.

Naisako ti bangkay,  naisina ti kannigid nga ima ken naglak-am iti grabe a sugat iti ulona.#