Naiwayat, inspeksion dagiti kankanen

VIGAN CITY – Sorpresa nga iwayat ti opisina ti salun-at ditoy ti inspeksion kadagiti pagaramidan ti kankanen ken karinderia iti siudad.

Kinuna ti opisial ti salun-at ditoy a maiwayat ti inspeksion tapno makita no nadalus met laeng ti pannakaisagana ti pannakagamulo dagiti kankanen a mailaklako iti tiendaan.

Saan a maiskediul ti inspeksion tapno saan a maguantaran dagiti agbisita a health officials.