NAKABAAG A KANDIDATO

NAKABAAG A KANDIDATO

NAKABAAG A KANDIDATO. Nakabaag ken sakasaka ni Bokal Robert Tudayan a napan nangidatag iti sertipiko ti kandidaturana iti opisina ti Comelec Provincial Office para iti panagpailayonna a bokal iti maikadua a distrito ti Ilocos Sur, kas panangipaneknekna a saanna nga ibain a nagtaud iti cultural minority ken kas advocate iti berde ken nadalus nga aglawlaw. (Arlon Serdenia)