Nakahelmet a motorista, masitar iti Caoayan

CAOAYAN, Ilocos Sur – Masitar dagiti motorista a sumrek iti daytoy nga ili a nakahelmet.

Segun iti report, naisingasing ti pannakasitar dagiti nakahelmet a motorista iti sanguanan dagiti mapapati a naisayangkat a krimen ditoy nga ili a nakaluganda iti motorsiklo ken nakahelmet dagiti perpetrators.

Nupay kasta, adda nailian nga ordinansa a mangibilbilin ti panagusar dagiti motorista iti helmet no agdaldaliasatda iti national highway.

Ngem kinuna ti maysa a konsehal a saan met a highway dagiti kalsada ditoy nga ili.#