Nakainom a lalaki, timmungpa, dimmanog

CANDON CITY – Gapu iti dandani pannakaatalna, timmungpa ken dimmanog ti maysa a lalaki nga adda iti inpluensia ti arak a posible a pakakasuanna.

Naipulong iti polis ni Calixto Lozano, 28, residente iti Barangay Calongbuyan ditoy gapu iti panangtungpana ken ni Liza Lozano, 30, ken Severino Lozano, 71, kalugaranna met laeng.

Segun iti report, dandani naatalan ti lima a tawen nga anak ni Lozano ti suspetsa a nagtungpal iti panangkompronta ken nangtungpaan daytoy iti ina.

Idi immasideg ti katugangan ti babai, dinanog ti suspetsa a puon ti nakaitupaan ti ulona iti semento.

Naitaray ti lakay iti maysa nga ospital iti San Fernando City.#