Nakapaltog iti agina, kinasuan ti polis

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Saanen nga intuloy dagiti agina nga idarum ti nangpaltog kadakuada ngem saan pay a nakalusot ti suspek agsipud ta mismo a ti kapolisan ti nangidarum kenkuana iti panaglabsing iti RA 9165.

Iti kaudian a report, naiwayat ti amicable settlement iti nagbaetan da Edna Jimenez y Ruaburo, 48, naasawaan, ken ti anakna a ni Nathaniel, 25, naasawaan, ken iti nangpaltog kadakuada a ni Michael Paguel y Villahermosa, ket saanen nga agdarum pay dagiti agina.

Maipalagip a biktima ti stray bullet dagiti agina maigapu iti panagpaputok ni Paguel idi Oktubre 18.

Ngem nangipila ti Magsingal police station ditoy iti kaso a panaglabsing iti RA 10591 maikontra ken ni Paguel iti opisina ti provincial prosecutor, Vigan City ket nai-docket ti kaso iti babaen ti IS number I-03-INQ-14J-000183.#