Tawid News Magazine

Nakaparking a lugan, natakawan

CANDON CITY – Maysa a kotse a nakaparking iti maysa a barangay ditoy ti natakawan iti bag.

Nagpulong ni Jigsaw Ballesteros y Cabrero, residente iti barangay Paypayad ditoy a binuong dagiti di pay am-ammo a lallaki ti sarming ti kotsena a Toyota, addaan iti plaka TWM-968, sada intaray ti bag a naglaon iti personal a a ramitna nga adda iti uneg ti luganna.
Segun iti biktima, agturong koma iti JRN Tractors Parts tapno mangaldaw  idi naipakaammo kenkuana a binuongda ti sarming ti kotsena.
Segun kadagiti nakakita iti napasamak, dua a lalaki a nakalugan iti motorsiklo ti nangbuong babaen iti bato ti sarming ti kotse, innalada ti bag a naglaon kadagiti personal belongings ti biktima sada naglibas a nagpaamianan.
Di pay ammo ti kinaasino dagiti nangisayangkat iti panagtakaw.

Exit mobile version