Panangpatalinaed a nakappia ti eleksion iti Ilocos Sur, apila ti vice governor

VIGAN CITY — Panangpatalinaed a nakappia ti kampania ken masungad nga eleksion iti Ilocos Sur tapno saan a madadael ti nasayaat ken natalna a reputasion ti probinsia ken saan a maapektaran dagiti dumurdur-asen a turismo ken negosio.

Dayta ti kangrunaan nga apila ni Vice Governor Jeremias Singson kadagiti amin nga umili nangruna dagiti padana a kandidato iti masungad a May 13, 2019 National and Local Elections. Impalgak ti Vice Governor ti apilana kabayatan ti naangay a Kapihan iti Amianan Media forum babaen kadagiti kameng ti Ilocos Sur Integrated Press.

Nagapila ti Vice Governor kadagiti umili nga aramatenda koma a nasayaat ti karbenganda nga agbotos kas gundaway a mangpili kadagiti kapkapnekanda a kandidato tapno mapili dagiti agturay nga itandudo dagiti kaaduan a botante. Kiniddawna pay kadagiti botante a ti kangrunaan a pagbasaranda kadagiti botosanda a kandidato ket ti integridad, nagapuanan ken kabaelan dagiti papili, nangruna kadagiti agngayangay iti nangato a posision tapno saan a masayang dagiti pondo ti gobierno a nagtaud iti buis dagiti tattao.

Kiniddawna met kadagiti padana a kandidato a pagtalinaedanda koma a high level ti kampania, ken ikagumaanda a nakappia ti masungad nga eleksion tapno agtalinaed ti kinatalna ti Ilocos Sur ket agtultuloy ti idudur-as ti turismo ken komersio. Impaganetgetna a sayang ti narugianen a panagprogreso no madadael laeng babaen ti nariribuk nga eleksion.

Impakaammo pay ti Vice Governor a Presiding Officer ken mangidaulo ti Committee on Finance and Appropriations iti Sangguniang Panlalawigan a nabaknang ti Ilocos Sur iti pondo ta dumanon iti agarup 5 Billion ti kaudian a pondo ti probinsia, ken kaaduanna ket naggapu iti Tobacco Excise Tax Fund kas sagudayen ti Republic Act 7171. Inlawlawagna nga uray dagiti kameng ti Provincial Board ket addaanda iti nayalokar a pondo nga agarup P8 – 10 Million iti tinawen ti tunggal Board Member para kadagiti adu a paggastosanda. Impanakkelna a transparent ti pannakagasto dagiti pondo ti Provincial Government, ken adu kadagitoy ket nausar kadagiti proyekto para ti pagsayaatan dagiti umili nangruna kadagiti mannalon.

Impanakkelna pay a kangrunaan a a nagapuanan ti Provincial Board iti panangidaulona ket ti pannakaputar dagiti nagduduma a code dagiti ordinansa a pagbasaran no tumaud dagiti nagduduma a problema dagiti adu a sektor. Impanakkelna pay ti maisaysayangkat a capitol outreach program a mangidanon kadagiti tulong ken serbisio kadagiti nagduma nga ili ken lugar iti Ilocos Sur.

Inlawlawagna a ti outreach program ket agtultuloy a programa ti Provincial Government adda man wenno awan ti eleksion.

Iti daytoy nga eleksion makabalubal ni Vice Gov. Singson nga agpailayon a bise gobernador iti salinong ti Bileg Party ni sigud a 2nd District Board Member Atty. Anicka Zaragoza iti PDP Laban.