Nakidnap nga ubing, naisalakan babaen hot pursuit operation

CANDON CITY – Naisalakan dagiti polis ti maysa nga ubing a babai a nakidnap sadiay Metro Manila babaen ti operasion nga inwayatda idi parbangon ti Hunio 7 maikontra iti kidnapper a natiktikan a naglemmeng iti maysa a barangay ditoy siudad.

Inaresto dagiti operatiba ni Wilson Galdones y Garanfill, 22, awanan asawa, construction worker iti mismo a balayna sadiay Barangay Calongbuyan, Candon City idi agarup 3:30 ti parbangon ti nadakamat a petsa.

Segun iti report, natalna a simmuko ni Galdones kadagiti polis.

Kasta met a naikustodia Candon City police stationĀ  ti ubing a kinidnap ti suspek para iti umisu a dokumentasion sakbay a naipaima iti Anti-Kidnapping Group para iti maiyataday a disposision.

Maipalagip nga idi Mayo 28, 2016, kinidnap ni Galdones ti biktima a nailemmeng iti nagan a Nene, 11, ken residente iti Barangay 162, Ignacio Compound, Caloocan City, Manila.

Nasurok makalawas ti napalabas manipud idi nakidnap ti biktima sakbay a nagpositibo ti hot pursuit operation dagiti elemento ti kapolisan, partikular ti Anti-Kidnapping Group Luzon FieldĀ  Unit, Camp Crame, Quezon City nga indauluan ni Police Inspector Alicia Cecilia Merciales ken Police Inspector Roger Ariel Giwagiw.

Babaen ti impormasion manipud iti maysa a kameng tiĀ  Barangay Intelligence Network/Lambat Sibat, naammuan dagiti operatiba a nagpakni ni Galdones kalpasan ti panagkidnapna iti Barangay Calungboyan, Candon City.

Idi agarup ala una ti parbangon ti Hunio 7, nakikoordinar ti Anti-Kidnapping Group iti Candon police station nga indauluan ni Police Senior Inspector Fermin Farro ken RIUK-1 para iti pannakatiliw ni GaldonesĀ  iti nagpaknianna a barangay.

Ket idi agarup 3:00 ti parbangon iti dayta met la a petsa, inwayat ti nagtitipon a bunggoy ti kapolisan ti operasion a nagresulta iti pannakakemmeg ni Galdones ken iti pannakaisalakan ti ubing a kinidnapna.(TNM Team)