Nakumpiska a depektibo a pagtimbangan, naladdit, natumek

SAN FERNANDO CITY, La Union –Ā  Kas pammilin ti mayor, rinugian ti gobierno ti siudad ditoy nga impakat ti ordinansa a mangmulta kadagiti depektibo, saan a nairehistro, ken saan a nakalibra a weighing scales kasta met iti pannakakumpiskada ken pannakadadaelda tapno saandan a maaramat pay a pangsuitik kadagiti consumers.

SegunĀ  ken ni City Treasurer Edmar Luna, agdagupen iti nasurok 60 dagiti nasukalanda ti opisinana a depektibo a pagtimbanganĀ  iti insayangkatda a random inspection iti tiendaan publiko.

Manamnama nga umad-adu pay dagiti makumpiska a depektibo a pagtimbangan iti daytoy agtultuloy a panagiwayatda kadagiti inspeksion tapno mapasardeng daytoy illegal nga aktibidad dagiti suitik nga aglaklako iti tiendaan publiko.

Kinuna ni Luna nga amin a masukalan nga aglabsing iti ordinansa ket mamulta iti P5,000.00 tapno maprotektaran dagiti consumers ken tapno maguped daytoy illegal nga aramid dagiti aglaklako.

Kas sagudayen ti City Ordinance No. 2010-010, nairehistro ken nakalibra iti Treasury office amin a weighing scales a maar-aramat iti uneg ti siudad, ket adda mabayadan a P150.00.

Kinuna ti tesorero nga adda latta dagiti suweng nga aglaklako a saan a maleksion iti baet ti tinawen a panagiwayat iti inspeksion kadagiti pagtimbangan iti tiendaan publiko.

Impalgak ni Luna a kaadduanna kadagiti nakumpiska a pagtimbangan ti maar-aramat iti Bagsakan ken iti DoƱa Paca ken dadduma pay a kalsada iti asideg ti San Fernando City Auxiliary Wet Market agsipud ta kadagitoy a disso ti pakasarakan kadagiti illegal nga aglaklako iti ikan ken suweng kadagiti paglintegan iti tiendaan publiko.

Malaksid kadagiti nakumpiska a pagtimbangan a depektibo, adda dagiti daanen ken tampered a weighing scales a pakasuitikan dagiti aggatgatang agsipud ta imbes a husto ti timbang ti ginatangda a tagilako ngem agkurang gayam ti dagsenda.

Kanaig daytoy, dinadael dagiti empleado ti City Engineering Office dagiti depektibo ken saan a husto ti timbangenda a pagkiluan babaen ti panangmasoda ken pananglidditda kadagitoy tapno saandanĀ  a maaramat a pangsuitik kadagiti aggatgatang.#