Nalmes a mangngalap, saanen a napakatan iti autopsia

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Saanen a maautopsia ti nalmes a mangngalap, kinuna ti polis ditoy kalpasan ti serye a konsultasion iti pamilia daytoy.
Iti report ti kapolisan mainaig iti nasao nga insidente, namati ti pamilia ni Sancho Ragudo y Pamittan, 39, baro, ken residente iti Barangay Paratong, ditoy nga ili, a pannakalmes ti impatay daytoy ket saanen a maautopsia pay.
Iti inisial nga inbestigasion, idi agarup 5:00 ti malem ti Nobiembre 17, nakita ti maysa a Roger Catral y Lucas, 59, ti biktima a napan iti fishpond a nabartek.
Ngem idi agsapa ti Nobiembre 18, naduktalan laengen dagiti kaarruba ti biktima a da Manuel Rabanes y Quericol, Edson Ricardos y Oriendo ken Edgar Ricardos y Rabot a tumtumpaw iti tengnga ti nasao a piskeria, agdardara ti ngiwatna, ken naputipotan iti fish net ti sakana. (Tawid News)