Nangabak iti clean and green program, napadayawan

CANDON CITY – Napadayawan dagiti barangay a nangabak iti clean and green program bayat ti programa ti panagsapata dagiti nabutosan nga opisial ditoy siudad itay nabiit.

Iti poblacion area, immawat ti Barangay San Jose ti nakagun-odĀ  iti umuna a puesto, San Antonio ti maikadua, ken ti San Isidro ti maikatlo.

Para iti rural barangays, umuna a puesto ti PalacapacĀ  maikadua a puesto ti Parioc 1st ken maikatlo ti San Andres.

Para iti coastal barangays, umuna ti Tamurong, maikadua ti Patpata 1st, ken maikatlo ti Paypayad 1st.

Para iti highway barangays, kampeon ti Calaoa-an, maikadua ti Oaig Daya ken maikatlo ti Ayudante.

Immawat dagiti nangabak iti umuna a puesto iti sag-P50,000.00, idinto a sag-P30,000.00 dagiti maikadua a puesto ken sag-P20,000.00 dagiti maikatlo.#