Nangabak iti Longganisa Cookfest, naammuan

VIGAN CITY – Dinayaw dagiti hurado ti kinaraman dagiti nadumaduma a potahe a linuto dagiti nakisalip iti Longganisa Cookfest idi Enero 22 kas paset ti panangselebrar daytoy a siudad iti panagpiestana.

Kangrunaan a ramen dagiti potahe a linuto dagiti contestants ti produkto ditoy siudad a longganisa.

Agdagup iti siam dagiti partisipante iti dua a kategoria a cookfest a naangay iti sanguanan ti city hall iti bigat ti Enero 22.

Dagiti sumaganad dagiti nangabak iti Category A: 1st – STI, Vigan, Team 1; 2nd -Ilocos Sur Community College; ken 3rd – STI, Vigan, Team 2.

Iti Category B, ti Nueva Segovia Consortium of Cooperatives ti nagkampeon manen.

Immawat ti kampeon iti P7,000.00; ti maikadua iti P5,000.00; ti maikatlo iti P3,000.00. Immawat met iti P1,500.00 a consolation prize amin dagiti nakisalip a saan a nangabak.#