Nangalaw malmalmes a barito, nagunggonaan

VIGAN CITY – Ginunggonaan ti city government ti maysa nga empleado ditoy gapu iti panangsalbarna iti biag ti maysa a malmalmes a barito sadiay Mindoro beach itay nabiit.

Malaksid iti sertipiko ti pammigbig, inyawat pay ni Mayor Eva Marie S. Medina ti P5,000.00 a gunggona ken ni John Peter Fernandez, maysa a laborer iti Playa de Oro gapu iti kinatured nga impamatmatna a nangalaw iti maysa a barito a malmalmes.

Kinuna ti mayora a maragsakan unay agsipud ta adda pay la honest ken responsable a tao a kas ken ni Fernandez a sidadaan a tumulong iti padana a tao, uray narisgo iti biagna.

Maipalagip a napan inalaw ni Fernandez ti maysa a barito a malmalmes iti kabaybayan ti Mindoro uray saanna a pagrebbengan agsipud ta saan met a lifeguard no di ket laborer iti Playa de Oro.
Kinuna pay ni Medina a gapu iti impamatmatna a kinatured, maipromot ken maingato ti saad ti napadayawan nga empleado.#