Nanggandat agtakaw motorcycle parts, naipiskot

BANTAY, Ilocos Sur – Nagasat ti maysa nga agtagikua iti motorcycle parts and repair shop ta naipiskotna ti nanggandat nga agtakaw iti shopna.

Napasamak ti naupay a panagtakaw iti Buquig, Bantay, Ilocos Sur iti shop a kukua ni Mark Anthony Gabiola y Seradoy, 36, addaan ka-live-in ket ni Jeremy Sudaria, 21, awanan asawa, awanan trabaho ken residente iti Sisim, Cabugao, Ilocos Sur.

Iti inisial nga inbestigasion, madama nga agrepreper ken makipatpatang ni Mark Anthony Gabiola kadagiti parokianona idi Biernes, Marso 2, iti agarup alas 5:30 ti malem. Idi apan iti storage roomna ta adda apanna alaen, nakitana ti lalaki nga addaan iggem a plastic bag a timmaray a naggapu iti storage room. Kinamatna agingga a naikornerna idi gandaten daytoy a tumapuak iti alad.

Dagitoy dagiti ginandat a takawen ti suspek: maysa a cylinder head, maysa a cylinder head block, maysa paris a tail light ken maysa a main axle. Agpapada a piesa ti Yamaha Mio Sporty ket ti balorda agdagup iti P11,950.00.

Naipan iti Bantay Municipal Police Station ti suspek para iti umisu a disposision sakbay a naipan iti Gabriela Silang General Hospital para iti medico legal examination.