Napabainan a lalaki, pimmatay

BANAYOYO, Ilocos Sur –  Binagsol ti maysa a lalaki ti nangpabain kenkuana a  barangay tanod a puon ti nakatayan daytoy.

Binagsol ni Edgar Gacusana, 22, residente iti Casilagan ditoy, ni Marcelino Gagarin y Gines, 39, residente iti Sitio Bagbag, Barangay Bagbagotot ditoy met laeng nga ili, kalpasan nga imparit ti biktima a manglukat iti bote ti serbesa.

Nagawid ti suspetsa sa  nagsubli ket pinalikudanna a binagsol ti biktima.

Naitaray ti biktima iti Candon General Hospital ngem natay daytoy bayat ti panakatamingna. 

Naglibas ti suspetsa ngem  simmuko met laeng iti Santiago, Ilocos Sur. (Danny Antalan)