Napastrek iti fun run para restoration projects ti simbaan

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Maipaay iti pannakapasayaat ti parke ken pannakapasimpa dagiti silaw iti uneg ti simbaan ti napastrek iti inangay ti gobierno munisipal ditoy a fun run, segun iti municipal administrator ditoy nga ili.

Kinuna ni Municipal Administrator Algero Favis nga itulongda iti pannakapapintas iti uneg ken paraangan ti simbaan ti proceeds ti 10K ken 5K fun run a naangay idi agsapa ti Abril 12 ditoy.

Nagbayad iti P150.00 kas registration fee dagiti nakipartisipar iti 5K run idinto a para kadagiti estudiante ti 10k run a nagbayadanda iti registration fee a P50.00.

Para iti 5K fun run, nangrugi iti municipal building agingga iti Barangay Manzante idinto nga iti 10K, naangay iti igid ti baybay ti Barangay Pagsanaan agingga iti Barangay Miramar.#