sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Narigat ti Agsakit

SINURSURAN: Kolum ni Jobert M. Pacnis

(TULOYNA)

 

 

Gapu ta nabiit pay a nakastrek iti gobierno, nailumlom pay laeng iti rigat. Dina pay naungpot ti loan-na a pinangipatakderna iti pagtaenganda iti binangonna a pamilia. Isu a kurang ti aw-awatenna iti makabulan. Ngem agan-anusda latta. Mairingpasto laeng ti nautangna. Naimbag ta adda dagiti sursuratenna iti magasin a mangsupusop kadagiti kasapulan ti pamiliana.

Adda met ketdi namnamaenna a gastuenda iti pannakaospital ti inana. Kaaw-awatna ngamin ti performance-based bonus-da. Naka-maximum ti naawatda nupay bassit ti pagadalanda ta dakkel ti ngimmatuan daytoy iti napalabas a NAT. Sa pay laeng awan ti report a naladaw nga i-submit-da iti ngato.

Planona a gastuen koma daytoy iti pannakaituloy ti pagtaenganda (ta adu pay ti kurangna) ken pagbayadna iti utangna. Ngem ammona a saanen a matuloy daytoy gapu iti napasamak ti inada.

Pagsayaatanna laeng ta mannakaawat ti asawana.

Idi umal-aldaw, simmangpet ti asawana a kaduana ti uppat ti tawenna a maikadua nga ubingda.Ā  Impaaywanna ti makatawen a buridekda ken ni antida a kabbalayda idinto a simrek itiĀ  pagadalan ti inaunaanda.

Dinamag ti ospital no adda PhilHealth ti inada. Imbagada nga awan. Ti laeng amada ti nairamanna a dependent-na ta maysan a senior citizen. Dua tawen pay sakbay nga ag-60 ti inada.

Pagyamananna ta sinuruan ida ti ospital. Yantangay senior citizen metten ti amada, mabalinnan ti agkameng iti PhilHealth a libre ket ti inada ti agbalin nga awtomatik a dependent-na. Mapanda laeng ag-fill up ti form iti sentro nga agarup sangapulo a minuto a biahe iti abagatanen ti ospital. Mangitugotda iti ID wenno birth certificate a mangipaneknekĀ  a senior citizen daytoy.

Dagus a nagpanunot. Ania ngarud ti ipakitada nga ID wenno birth certificate ti amada no naar-arakattotda a nagpaospital? Saanna met a makontak ti kabsatna tapno isu daytoy ti umay mangitulod kadagiti nasao a dokumento ta dua ti tagibina (agdua tawen ken agmakatawen). Saan met a mapangnamnamaan ti asawana nga agaywan. Di payen matatao iti balay.

No naisapsapa la koma a naibaga ti masapul, mabalin a nabilinna pay ti asawana nga itugot daytoy dagiti nasao a dokumento.

Inkeddengna nga agawid laengenā€” makigiddan iti kasinsinna a traysikel drayber nga isu ti nagluganan ti asawana. Pamrayanna metten a mapan yawid dagiti luganda a nabati iti district hospital.

Ngem sakbay a nagrubuatda nga agawid iti kasinsinna, limteng ti panunotna. Nalagipna nga adda iti wallet-na ti ID-na iti PhilHealth. Total ket online metten dagiti impormasion, nalaka laeng a makitada ti rekordna.

Tinto MDR-na (member data record) ti mangipakita a talaga a senior citizen ti amada.

Ket nakayaman ta nailakadna met laeng ti PhilHealth ti amada. Naimbag la ketdin ta mannakaawatda iti opisina ti PhilHealth.

Nagmakalawas ti inada iti ospital. Malaksid iti fecal test, nagdalan pay daytoy iti blood test. Ken nayalisonan iti tallo a bag a dara. Nagparikutda iti kasta unay iti pangalaanda iti dara. Inted ti ospital ti immuna a nayalison. Masapul pay ti dua a bag. Sumatotal, masapul ti uppat a donor ta maibati iti ospital ti maysa a bag tapno libre dagiti processing fee. Usarento met daytoy dagiti sumaruno nga agkasapulan a pasiente.

Nakaruar ti inada iti ospital. Acute ulcer ken anemia ti sinakitna. Dakkel ti bill-na iti ospital malaksid kadagiti nagastosda iti agas a nagatang iti ruar ken kadagiti uppat a nagdonar iti dara. Dakkel ti ginastosda kadagitoy ngem ti napateg, naagasanen ti inada.

Agyamyaman ta dakkel ti naitulong ti PhilHealth.

Agpayso, limmabas laeng iti dakulapna ti kaaw-awatna a bonusna. Ngem naragsak latta ta naipaay para iti inada. Ta uray an-annuenna, dinto makasubsubalit kadagiti sakripisio dagiti nagannak kadakuada.

Narigat nga agpayso ti agsakit. Napaneknekanna dayta. Saan laeng nga iti bulsa no di pay ket iti panunot. Dakkel a perwisio ti itdenna iti sibubukel a pamilia. Kasanon no awan a pulos ti makaut?

Iti uneg, naimatanganna ti nadumaduma a rupa ti sakit, ti nadumaduma a karirikna ti tunggal makapulapolna. Ngem ditoy a nariknana, ti kaadda latta ti mannakabalin a mabalin a karapetan iti panawen ti rigat ken panagsagaba.

Naikarina iti nakemna a gutigotenna dagiti kakabagianna, am-ammona nga agkameng iti PhilHealth. Dakkel, wen, dakkel a talaga met ti maitulong daytoy iti panawen ti rigat.

Narigat ti agsakit. Ngem narigrigat ti saan a nakasagana.#