Nars, natakawan iti selpon

CANDON CITY –  Nadukotan ti maysa a nurse bayat ti panaggatangna iti maysa a pagtagilakuan ditoy.

Nagpulong ni Marife Gaerlan, 30, nurse iti Candon City Hospital, ken residente iti Poblacion Weste, Santa Cruz, Ilocos Sur a nadukot ti selponna a Nokia 6300 nga agpateg iti P9,000.

Segun iti biktima, bayat ti panag-shoppingna iti Partners RTW Shop iti Barangay San Antonio ditoy, adda immabay kenkuana a babai ngem dina intaltalek.

Naduktalanna laengen nga awanen ti selponna a nakakabil iti brown a petakana. 

Insigida nga inreport ti biktima ti napasamak ngem saanen a nasarakan dagiti polis ti agdudukot.#