Narugrugos a kayo ti narra, nakumpiska

TAGUDIN, Ilocos Sur – Sangapulo ket uppat a narugos a kayo ti narra ti kinumpiska dagiti otoridad iti uneg ti solar ti maysa a residente iti Barangay Garitan ditoy nga ili idi malem ti Marso 8.

Segun iti report, impulong ni Maximo Lazo, barangay tanod iti Garitan, ti pannakapukan dagiti kayo a narra iti nagbeddengan ti Barangay Garitan ken Lubnac idi Marso 7 ket nabagkatda a naipan iti solar ni Juanito Lapitan.

Babaen ti koordinasion dagiti personnel ti Department of Environment and Natural Resources a nakabase iti Barangay Bitalag babaen ti panangidaulo ni Juanito Acebes, forest protection chief, pannakabagi ti ENRO-Vigan City ken polis manipud iti Provincial Public Safety Company a nakabase iti Narvacan, Ilocos Sur ken dagiti barangay officials, nangisayangkatda iti operasion iti solar ni Lapitan ket nasukalanda ti 14 a kappukan a kayo ti narra iti nadumaduma a rukod.

Kinumpiska dagiti otoridad dagiti kayo nga agdagup amin iti nakurang 200 board feet idi awan ti maipakita ni Lapitan a permit para iti pannakapukan dagitoy.#