Narvacan, Valenzuela City, nagpinnirma iti sisterhood pact

NARVACAN, Ilocos Sur – Agkabagisen daytoy a munisipalidadĀ  ken ti siudad ti Valenzuela kalpasan a nagpinnirmada iti sisterhood pact itay nabiit.

Imbagian ni Mayor Zuriel Zaragoza daytoy nga ili idinto a ni Mayor Sherwin Gatchailan ti nangirepresentar iti Valenzuela City iti panagpinnirmada iti sisterhood agreement bayat ti Bagnet Festival ditoy idi Disiembre 13.

Kinuna ni Zaragoza, a babaen ti nasao a sisterhood pact, napasingkedan tiĀ  panagtinnulong ken panagsinnaranay ti Valenzuela City ken ti ilina.

Kinuna met niĀ  Gatchailan nga ipadamagna iti lugarda ti kinabara ti pannakasangailida ken dagiti kakaduana bayat ti kaaddada iti Narvacan, Ilocos Sur.#