Nasibbarut a selpon, nailako iti pagtagilakuan

VIGAN CITY – Maysa a naagaw a selpon ti naduktalan a nailako iti maysa a pagtagilakuan ditoy.

Kinuna ni Darwin Ramirez, 30, a nasukalanna ti nasibbarut a selponna a nailako iti Rud’s Store ngem idi maisubli kenkuana, awanen ti memory card, bateria ken saanen nga orihinal ti casing ti selponna.

Segun iti inbestigasion ti polis, idi Nobiembre 20, madama nga agteteks ti balasang nga inlugan ni Ramirez iti motorsiklona idi immabay ti maysa a di nabigbig a lalaki a naglugan iti XRM a motorsiklo sana sinibbarut ti selpon.

Kinuna ti biktima a kinamatna ti lalaki ngem saanna a nakamakam ta chopchop laeng ti luganna.

Segun ken ni Ramirez, inreportda ti napasamak iti polis sa sumagmamano nga aldaw a nagsawar kadagiti pagtagilakuan nga aglaklako iti segunda mano a selpon agingga iti nabirokanna a nakadispley ti naagaw a selponna iti eskaparate ti Rud’s Store.

Kalpasan a napatalgedan ti biktima a kukuana ti selpon babaen ti serial numberna, innalana ti induldulinna a resibo idi ginatangna daytoy sa nagpakuyog iti polis a nagturong iti pagtagilakuan tapno mapasublina ti selpon.

“Ti pagsakitan ti nakemko, labuslabos metten ti selpon idi maisubli kaniak,” kinuna ni Ramirez

Panggep ti biktima nga idarum ti akinkukua iti pagtagilakuan  iti panagsalungasing iti anti-fencing law no saan a maisubli dagiti orihinal a piesa ti selponna.#