Nasurok 1,000 mannalon, nawarasan libre a ganagan

SAN ESTEBAN, Ilocos Sur – Sangagasut a mannalon ti winarasan ti gobierno munisipal ditoy iti libre a sangakaban a ganagan idi Nobiembre 12.

Sakbayna, nasurok sangaribu a mannalon ditoy nga ili ti immuna a nawarasan iti sangakaban a ganagan idi Nobiembre 10 kas tulong ti gobierno munisipal ditoy iti pannakadidigrada maigapu ken ni Bagyo Pepeng.

Kinuna ni Mayor Chester Elaydo a naggapu iti municipal share ti RA 7171 ti pinanggatangda iti ganagan a naiwaras kadagiti mannalon.#