Nasurok 2000 a COVID-19 test backlog iti NL, naipalpasen ti BGHMC

BAGUIO CITY — Impalgak ni Baguio City Mayor ken tserman ti City Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease (CIATF) Benjamin Magalong, a naipalpasen ti 2,300 a testing samples a naurnong kabayatan ti pannakaitantan ti panagsangpet dagiti Coronavirus disease (COVID-19) testings kits para iti reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) test.

“We would like to congratulate, ‘yung ating Baguio General Hospital, ‘yung ating molecular lab dahil they are really working hard they are working 24/7 so, talagang pagod na pagod ang ating mga lab personnel,” kuna ti mayor.

Imbingay daytoy ni Dr. Ricardo Ruñez, Jr., direktor ti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) kenni Magalong, kabayatan ti pannakaisayangkat ti miting ti CIATF idi Biernes, Mayo 15. Segun kenkuana, naisayangkat amin a test iti nakurang a makadomingo.

Ti BGHMC ti naituding a sub-national testing center para iti COVID-19 iti Northern Luzon. Iti agdama, addaan ti uppat a RT-PCR machine ti BGHMC. Iti agdama, kabaelanen ti laboratory a mangisayangkat ti 600-700 a test kada aldaw.

Dagiti samples ket naggapo iti Region 1 (Ilocos), Region 2 (Cagayan Valley) ken Cordillera Administrative Region (CAR). Iti naisayangkat a press briefing idi Mayo 13, kinuna ni Ruñez a naaddaan ti mano nga aldaw nga awan wenno bassit ti naisayangkat a test.

“We had a lull at the weekend, kasi ang nai-deliver na test kits ay bagong klase so inaral uli ng mga [medical technologist] natin. Siempre habang inaaral bumabagal ang proseso at pinagpahinga din natin ang ating medtech dahil ilang linggo ng nakaduty,” palawagna.

Malaksid daytoy, kinunana nga immadu ti sumangsangpet a specimen manipud kadagiti probinsya.

“Ang desire ng lahat ng mga probinsya ay mass testing kaya talagang nagdadagsaan ang ipinapadalanilang specimen kaya naipon,” innayonna.

Kuna ni Ruñez a dakkel ti bilang ti serserbisyoan ti BGHMC ket ikagkagumaanda ti panangpadur-as pay ti kabaelanda iti panangisayangkat ti testing. Kasta met a kinunana a rumbeng nga ikagumaan ti Department of Health ken ti Ilocos ken Cagayan Valley a mangipasdek ti bukodda a COVID-19 testing laboratories.

Ti kabuklan a populasyon a rumbeng a serbian ti BGHMC ket 10 million a tao. Impalagipna pay a masapul a kapaset ti panagtransisyon agturong ti general community quarantine (GCQ) ti mass testing.

“Alam po natin dapat kaagapay ng GCQ eh, dapat may kasamang mass testing yan, kasi useless ang pag-open-up natin kung hindi natin naiidentify kung sino ang positive. And ‘yan po pinapangako natin that when we ramp up the number of test we will be able to isolate the positives,” kinuna ni Ruñez.

Kasta met a binallaaganna ti publiko a numanpay nalapedan ti Baguio ti panagwaras ti COVID-19, posible latta a dumakkel ti bilang no saan a mamentinar ti umili ti disiplina ken panangipatungapal dagiti naikeddeng nga addang kabayatan ti GCQ.  ●

READ MORE