Nata de Coco, mapadur-as

VIGAN CITY – Punduan ti Department of Labor and
Employment ti pannakapadur-as ti nata de coco kas industria ti
asosasion dagiti babbai iti San Esteban, Ilocos Sur.Manamnama nga iyawat ti mangidaulo iti DOLE ti P100,000
a pundo para iti panagsanay dagiti opisial ken miembro ti San Esteban
Women’s Association para iti nadur-as a produksion ti nata de coco.

Maysa ti nyog dagiti kangrunaan a mula iti San Esteban,
Ilocos Sur.#