Natiliwan iti paltog, nakasuan

VIGAN CITY – Napilaan iti kaso a panagsalungasing iti PD 1866 as amended by RA 8294 ti maysa a motorista idi Abril 2 iti City Prosecutor’s Office ditoy.

Idi agarup 1:20 iti parbangon ti Abril 2, sinita dagiti polis nga indauluan ni PSI Mario Ragasa Badiola ni Melchor Calibuso y Walsi gapu iti panagaramatna iti saan nga otorisado a muffler iti minanehona a Suzuki Smash 110 motorcycle.

Nainagan ti inluganna a ni Judelyn Cabuyaon y Licerona.

Iti panagsukimat dagiti polis iti motorsiklo, nakakumpiskada iti compartment daytoy iti maysa a cal. 38 colt nga adda lima a bala iti magasinna.

Nakadocket ti kaso maikontra ken ni Calibuso iti babaen ti NPS No. 1-4-INQ-11D-00007.#