Negosiante a babai, pinapatay dagiti suspek a riding in tandem

VIGAN CITY – Awan pay ti suspek dagiti polis mainaig iti pammaltog iti Barangay IV ditoy siudad a nakagudasan ti maysa a negosiante a babai ken nakasugatan ti kaduana a lalaki idi sardam ti Disiembre 28.

Pinaltogan dagiti di pay nabigbig a suspek a puon ti nakatayanna ni Lucila Alba Lee, 43, naasawaan, negosiante, residente iti Florentino Extension, Barangay IV, Vigan City ken nakasugatan ni Manuel Oliva Acas, Jr. 27, naasawaan, residente iti Barangay Paoa, Vigan City bayat ti panagdaliasat ti luganda iti Florentino Street, Barangay IV, Vigan City idi agarup 7:15 ti sardam ti Disiembre 28.

Mapapati a sinurot dagiti suspek dagiti biktima manipud iti saloon a kukua ni Lee sada insayangkat ti pammaltog iti nadakamat a kalsada.

Iti inisial nga inbestigasion dagiti polis, kagapgapu dagiti dua iti Style Works Saloon nga imatmatonan ti negosiante ket insakay ni Acas ni Lee iti Blaze a motorsiklona tapno itulodna  iti balay daytoy idi pinalikudan a paltogan ida dagiti suspek a nakasakay met iti motorsiklo.

Sinalput ti bala ti likud ni Lee ket simrek iti bagi ni Acas. Pinadas ni Acas nga itaray ti bagida iti ospital ngem dina kinabaelan gapu iti sugatna ket natuang ti luganda.

Intaray dagiti immarayat a tattao dagiti biktima iti St. James Hospital ngem naideklara ni Lee nga awanen ti biagna. Mapalpaliiw met ti kasasaad ni Acas.

Awan ti narekobre dagiti polis a kapsula iti nakapasamakan ti krimen.#