Negosiante, natay gapu iti pammaltog

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Maysa a negosiante ti natay gapu iti pammaltog iti asideg ti tiendaan publiko ti Magsingal, Ilocos Sur itay Pebrero 10, Sabado, daytoy a tawen.

Napaltogan ni Ariston Quiocho y Soberano, 46, naasawaan, negosiante, agnaed iti Barangay Fuerte, Caoayan, Ilocos Sur, ket intaray dagiti nagresponde a polis iti Magsingal District Hospital ngem indeklara ni Dra. Rowena Dumag, ti doktor a nangeksamin iti biktima, nga awanen ti biagna.

Iti inisial nga inbestigasion, naammuan a dua a lalaki a nakabonete kenĀ  nakalugan iti motorsiklo tiĀ  biglaĀ  a nagparangĀ  sada pinaltogan ti biktima iti namin-adu a daras a gapu itiĀ  nakatayanna a dagus.

Madama nga agidisdissaag ti biktima ken dua a kaduana kadagiti tagilakona iti asideg ti Magsingal Public Market idi malem ti Sabado, Pebrero 10,Ā  idi napasamak ti pammaltog.

Mapapati a cal. 30 ti nausar nga igam maibasar kadagiti naala dagiti SOCO team iti nakapasamakan ti pammaltog.

Naipan ti bangkay iti Holy Angel Funeral Homes, Vigan City para iti pannakaotopsiana.

Indauluan ni PSI Bryan Tabios Tacazon, COP ti Magsingal Police Station dagiti nagresponde a polis ken agtultuloy ti inbestigasion ti nasao a pammaltog.