Negosiante ti Vigan City, nagreklamo iti nangina a bayadanda iti buis

VIGAN CITY – Saan a ngumato ti masingir a buis kadagiti negosio ditoy siudad no di dagiti laeng regulatory fees.

Daytoy ti panangilawlawag ni Mayor Ferdinand C. Medina kas sungbatna iti kontrobersia a pinarnuay iti nangato unay a computation iti baro a rate ti business taxes.

Sakbayna, nagreklamo dagiti negosiante gapu iti dakkel a ngimmatuan ti bayadanda iti lisensia.

Uray idi bayat ti deliberasion ti baro a revenue code ti siudad, impeksan dagiti negosiante ti napigsa nga oposisionda iti pannakaingato ti buis a masingir kadagiti negosio.

“Talaga a nakigtotkami iti first week a panagbayad iti licensing; ngamin nagkamali gayam ti city council iti intransmitda kadakami nga ordinansa… daydiay saan a naaprobaran a revenue code,” kinuna ni Medina.

Nagepekto ti baro a revenue code iti Enero daytoy a tawen.

Kinuna ti mayor a kalpasan ti pannakaduktalda iti biddut, nagmiting ti executive ken legislative tapno makorehir daytoy idinto a nagtignay ti city government babaen ti panangpaayabna kadagiti nakabayaden a negosiante tapno mailawlawag kadakuada ti napasamak.

Naangay pay ti dialogo nga inatenderan ti Chinese community a nangalay-ayan ti city government iti amak dagiti negosiante a pinarnuay ti nangina a business tax.

Naammuan a nasurok a 50 a negosiante ti nasingir iti nangatngato ngem iti sigud a baybayadanda gapu iti naipakat a baro a rate iti business taxes.

“Ti husto, saan a ngimmato ti business taxes ditoy Vigan. Ti ngimmato laeng daytoy regulatory fees, daydiay baybayadantayo iti garbage, sanitation, mayor’s permit,” kinuna ni Medina.

Nupay kasta, kinuna ti mayor nga adda met laeng sektor a ngumato ti buisda ngem saan a dagiti retailers.

Inkalintegan ti mayor a kasapulan a ngumato ti garbage fee agsipud ta nangina ti gasolina, labor ken spare parts dagiti lugan.

Ngem maysa a negosiante ti nagkuna a kasapulan a rebisaren ti city government dagiti pasdek-negosio a mapakatan iti nangatngato a garbage fee.

Maysa nga agnegnegosio iti selpon ti nagreklamo a ngimmato ti bayadanna a garbage fee idinto a di met adu ti basurana.

Sabali pay a negosiante ti nagkuna a saan pay koma nga agsingir ti city government iti nangatngato a buis agsipud ta itay laeng Enero daytoy a tawen a nagepekto ti baro a revenue code ket maikanatad laeng a mayimplementar inton 2008.

Kinuna ni Medina nga ikorkorehirda ti nasao a biddut idinto nga ipalpalawagda kadagiti negosiante iti Vigan a saan a ngumato dagiti business taxes no di laeng dagiti regulatory fees.

Kabayatanna, mangiwayat ti sangguniang panlungsod iti inbestigasion no asino ti akinresponsable iti napasamak a biddut.