NFA, makipartisipar no rumasuk ti presio ti asukar

BANTAY, Ilocos Sur – Kinuna ni National Food Authority Engineer Fortunato Bulao a nakasagana ti opisinana a makipartisipar no rumasuk latta ti presio ti asukar ditoy probinsia.

Nupay kasta, kinuna ti opisial nga awan pay ti naawatna nga instruksion a makipartisipar ti NFA babaen dagiti retail outletsna tapno malapdan ti panagrasuk ti presio ti asukar iti probinsia.

“Once nga adda instruction kadatayo a makipartisipartayo ket no makita latta a rumasok ti presio ti asukar, mangipatulodda iti ad-adu nga asukar kadagiti probinsia tapno dagitoy ti mangsuporta iti panagkirang daytoy,” nakuna ni Bulao

Kinuna ni Bulao a saan unay a nangato ti demand ti asukar iti probinsia ket namonitorda a manipud iti P48 agingga iti P52 ti presio ti asukar ditoy probinsia, saan a kas iti Metro Manila nga umabot payen iti P56 agingga iti P60 per kilo.#